1.    Σχεδίαση και βελτιστοποίηση πολυσυχνοτικών κεραιών Design and optimization of multiband antennas [2022] / Γεωργούλας Δημήτριος

2.    Ταξινόμηση οπωροκηπευτικών με χρήση βαθιών συνελικτικών δικτύων Classification of fruits and vegetables with the use of deep convolutional networks [2021] / Γκαρτζονίκα Θεοδώρα

3.    Design of a Dual-Band Microstrip Antenna using Generative Adversarial Networks [2021] / Ηλιάδης Λάζαρος Αλέξιος

4.    Μελέτη κεραιών σε συχνότητες ΤΗz  Study of antennas at THz frequencies [2021] / Κόνιαρη Αναστασία

5.    Μελέτη και αξιολόγηση επιδόσεων δικτύων IoT σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον Study and performance evaluation of IoT networks in urban and rural environments [2021] / Γρίβα Αικατερίνη

6.    Μέθοδοι Τεχνητής Νοημοσύνης για την ασφάλεια δικτυών υπολογιστών Machine learning methods for computer network security [2021] / Βαρκόπουλος Αλέξανδρος

7.    Σχεδίαση έξυπνων ανακλαστικών επιφανειών με διάφανα υλικά Design of intelligent reflection surfaces based on transparent materials [2021] / Χαλκίδης Σάββας

8.    Machine learning algorithms in wireless communications, Vasileios Rekkas [2020].

9.    Waveform design for optimal wireless power transfer using evolutionary algorithms / Δοάνης Παύλος [2019].

10. Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων σε περιοχή σώματος  Wireless body area networks/ Γεωργαντά Μαρία [2019].

11. Prediction of Received Signal Power in wireless communications using Machine Learning algorithms / Καρρά Δέσποινα  [2019] 

12. Μελέτη Προσομοιωτών Για Δίκτυα 5ης Γενιάς Επικοινωνιών A Study of Network Simulators for 5G Communications/ Δήμου Σουσάννα  [2019] 

13. Σχεδίαση μικροταινιακής κεραίας για ασύρματα δίκτυα και δίκτυα πέμπτης γενιάς, [2018]/Γεωργίου Γεώργιος

14. Patch antenna design using HFSS with MATLAB-API Σχεδιασμός μικροταινιακής κεραίας χρησιμοποιώντας το HFSS με το MATLAB-API [2017] / Δαλίδου Κρυσταλία   

15. Εφαρμογές των Εξελικτικών Αλγορίθμων Διαφορικής Εξέλιξης (DE), Γενετικού Αλγόριθμου (GA) και Βελτιστοποίησης Σμήνους Σωματιδίων (PSO) στη Σχεδίαση Κεραιών Applications of Evolutionary Algorithms Differential Evolution (DE), Genetic Algorithm (GA) and Particle Swarm Optimization (PSO) in antenna design [2017] / Ασλανίδης Ιωάννης

16. Επιλογή Κεραίας για Συστήματα MIMO με τη Βοήθεια Εξελικτικών Αλγορίθμων Antenna Selection in MIMO Systems Using Evolutionary Algorithms [2015] / Φουντουκίδης Κωνσταντίνος

17. Υλοποίηση αλγορίθμου φασματικής ανίχνευσης για ένα έξυπνο σύστημα γνωστικών επικοινωνιών. A spectrum sensing algorithm implementation for an expert cognitive radio system. [2015] / Λογαράς Ευάγγελος

18. Μελέτη του Διαδικτύου των Πραγμάτων: Αρχιτεκτονική, Εφαρμογές και Μελλοντικό όραμα Α survey of Internet of Things: Architecture, Applications and Future Vision [2015] / Χατζηευθυμίου Στυλιανή

19. Μελέτη Μοντέλων Διάδοσης και Κάλυψης στις Μιλλιμετρικές Ζώνες Συχνοτήτων για Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 5ης Γενιάς Radio Propagation Models and Coverage Study in Millimeter Wave Bands for 5th Generation Mobile Communication Networks [2016] / Καϊτατζής Χρήστος

20. Βελτιστοποίηση Γνωστικών Συστημάτων Ραδιοεπικοινωνιών με τη βοήθεια Εξελικτικών Αλγορίθμων Optimization of Cognitive Radio Systems using Evolutionary Algorithms [2015] / Παρασκευόπουλος Αθανάσιος

21. Βέλτιστη κατανομή ισχύος σε ασύρματο δίκτυο αισθητήρων με χρήση νέου υβριδικού αλγορίθμου Teaching-Learning-Based OptimizationJaya Optimal power allocation in wireless sensor network using a novel hybrid Teaching-Learning-Based OptimizationJaya algorithm [2016] / Τσιφλικιώτης Αντώνιος

22. Διαχείριση φάσματος με χρήση εξελικτικών αλγορίθμων Cognitive radio spectrum allocation using evolutionary algorithms [2015] / Τέγου Θωμάς

23. Σχεδίαση επίπεδων στοιχειοκεραιών με χρήση εξελικτικών αλγόριθμων Design of planar antenna arrays using evolutionary algorithms [2014] / Πατακάκης Κωνσταντίνος

24. Μελέτη και Σχεδίαση Στοιχειοκεραίας Πολλαπλής δέσμης με Εξελικτικούς Αλγόριθμους Study and design of a reconfigurable antenna array using Evolutionary Algorithms. [2013] / Σταυρόπουλος Δημήτρης

25. Διερεύνηση και εφαρμογές του προτύπου mpeg4: (Visual MPEG-4 - H.264/ MPEG-4 AVC) Standard mpeg4 (Visual MPEG-4 - H.264/ MPEG-4 AVC) [2011] / Σταμάτης Αλέξανδρος

26. Σχεδίαση και Βελτιστοποίηση Κεραιών Design, optimization and fabrication of flexible and cheap antennas [2011] / Νιωτάκη Κυριακή.

27. Συγκριτική μελέτη και διερεύνηση αλγορίθμων αυτοπροσαρμοζόμενης διαφορικής εξέλιξης Comparative study of self adaptive differential evolution variants [2010] / Αντωνιάδης Κωνσταντίνος.

28. Σχεδίαση κεραιών χοάνης με χρήση διαφορικής εξέλιξης Design of horn antennas using Differential Evolution Algorithms [2010] / Παππάς Δημήτριος

29. Ανάθεση κυψελίδων σε ασύρματα δίκτυα με τη χρήση αλγόριθμων βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων (pso) Cell to switch assignment in wireless networks using particle swarm optimization algorithms [2009] / Μπαχτσεβανιδης Χρήστος 

30. Σχεδίαση γραμμικών στοιχειοκεραιών με τη χρήση αλγόριθμου βελτιστοποίησης με σμήνος σωματιδίων (particle swapm optimization) Linear array design using a particle swarm optimization algorithm (PSO) [2009] / Μωυσιάδου Βασιλική.